Richard Edwards

"Lasgarn", UK

Moji rodiče vlastnili a vystavovali psy ještě před mým narozením. Můj otec zakoupil mé matce anglického springer španěla ve 30. letech.

Vždycky jsem měl psy rád, měli jsme kokry a nějaké teriéry, ale někdy v padesátých letech měl můj otec Basenji včetně syna USA Ch.Kingolo, dle rodokmenu jednoduše “rodiče neznámí- dovoz z Konga”. To byli těžko domestikovatelní psi, nikdy nic neudělali dle povelu a pro mě dokonce i méně! Na počátku šedesátých let můj otec koupil žlutou labradorku od paní Williams (Nokeener) a já jsem byl okamžitě lapen. Nebyla nejlepší na výstavách, ale měla brilantní povahu, byla snadno cvičitelná a následovala mě úplně všude. Vždycky jsem miloval labradory a jsem si jistý, že Labrador je nejlepší plemeno psů, které vůbec můžete vlastnit.

Kolem roku 1965 jsme společně s mým otcem začali vystavovat labradory, kteří nesli název naší chovatelské stanice Lasgarn. Trvalo to ještě hodně dlouho, než se dostavily velké úspěchy a vítězství, což bylo opravdu moc dobře- protože jen tak jsme dokázali vše patřičně ocenit. V roce 1971 jsem se dozvěděl, že paní Williams nakryla velmi dobrou fenu šampionem Sandylands Mark a zeptal jsem se jí, zda mi prodá psa z tohoto vrhu. Ale ona se rozhodla, že si psa nechá pro sebe, a proto mi nechtěla psa prodat. Stejně jsem se jel na vrh podívat a dívala se tam na nás nádherná žlutá fenka- úplně ohromující. Řekl jsem své ženě: “Ona nám nikdy tuhle fenku neprodá”, protože bylo úplně jasné i začátečníkovi, že tato fenka je úplně výjimečná. Cis Williams mi ji dovolila mít za moc pěkných 21 guineí. Když bylo fence 6 měsíců, na výstavě se umístila pátá ze šesti, takže jsme se ji rozhodli nevystavovat. Ale v deseti měsících začala vyhrávat na národních výstavách a velmi snadno jsme z ní udělali šampionku- byla to Sh. Ch. Nokeener May Blossom of Lasgarn. Během následujících dvaceti let jsme vychovali pět UK šampionů a mnoho dalších C.C. a Res. C.C vítězů. V jejich rodokmenech se vyskytovali především Sandylands-Nokeener labradoři. Paní Cis Williams (Nokeener) byla mým skutečným mentorem a paní Gwen Broadley a paní Bridget Docking (Ballyduff) byly také velmi laskavé, když si uvědomily, že mám o plemeno vážný zájem.

Můj otec posuzoval Championship výstavy labradorů, avšak na počátku 80. let vážně onemocněl. Od té doby jsem jezdil na výstavy bez něj a už to pro mě nikdy nebylo stejné jak o s ním. V roce 1995 jsem s vystavováním skončil i já.

V roce 1972 jsem začal posuzovat otevřené výstavy. Své první C.C.’s jsem udělil v roce 1978 a i přesto, že jsem nepřijímal všechny nabídky na posuzování, které jsem dostal, posuzoval jsem championship výstavy pro The Labrador Retriever Club (dvakrát), pro The Lab Club of Wales, pro Northumberland and Durham Labrador Club, pro The Yellow Labrador Club, pro Kent Surrey and Sussex Lab Club, pro Midland Co’s Labrador Retriever Club, pro National Gundog Association, pro Scottish Kennel Club a mnoho dalších Championship výstav. V roce 2012 jsem posuzoval labradory na Crufts. Pravidelně posuzuji výstavy v zahraničí: v Kanadě, USA, Austrálii, na Novém Zélandu, v Holandsku, Dánsku, Itálii, Švédsku, Německu, Švýcarsku, Francii, Maďarsku a v Irsku.

Ačkoliv jsem nyní méně aktivní ve vystavování a posuzování, vždy mě zajímala historie plemene. Jsem členem výboru The Labrador Retriever Club a jsem členem skupiny, která byla požádána o sepsání historie plemene k 75. výročí založení klubu v roce 1991. Kniha byla velmi dobře přijata. Později jsem si uvědomil, že jsem musel při přípravě této knihy vypustit velké množství informací kvůli malému prostoru,
který jsem dostal. Proto jsem napsal knihu The Show Labrador Retriever in Great Britain and Northern Ireland 1945-1995 ve dvou dílech- vice než 500 stran. Později jsem sepsal historii Sandylands chovu a vydal ji soukromě. Mnoho lidí se o této knize vyjádřilo pochvalně a paní Erica Jayes mi dovolila použít mnoho soukromých fotografií ze Sandylands chovu, které ještě před tím nebyly publikovány. Přispíval
jsem i do dalších knih o plemeni a také jsem připravil mnoho článků do Výročních knih. Hodně jsem zkoumal původ labradorů a jejich prvopočátky z mnoha původních zdrojů, které ještě nikdy před tím nebyly použity.

Richard Edwards.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

My parents owned and showed dogs before I was born, my Father bought my Mother an English Springer Spaniel in the 1930’s.

I always liked the dogs as I was growing up. We had Cockers and some Terriers, but at one stage in the 1950’s, my Father had Basenjis including a son of USA Ch. Kingolo whose pedigree was simply “unknown parentage - imported from the Congo”. They were barely domesticated dogs, they just never did as they were told, and did even less for me! Then, in the early 1960’s, my Father bought in a yellow Lab from Mrs. Williams (Nokeener) and I was immediately hooked. She was not a show specimen but she had that brilliant Lab temperament, was easily trained and took to me following me everywhere. I have loved Labs ever since, absolutely certain that they are the best breed of dog one could ever own.

In partnership with my Father, we stated to show Labs under our prefix Lasgarn about 1965 but it was a while before we got very far which was a good thing really because we were able to appreciate success when the big wins started to come along. In 1971, knowing that Mrs. Williams had mated a very well bred bitch to Ch. Sandylands Mark I asked if I could buy a male puppy from the litter but she had made up her mind to keep a dog herself and did not want to sell me a male. I went to see the litter anyway and there looking up at us was a superb yellow bitch - quite stunning. I said to my wife “she will never sell us that little yellow bitch” because it was obvious even to a comparative novice that she was far and away the pick. Cis Williams let me have her for the princely sum of 21 guineas I showed the little bitch at six months and got fifth out of six so we decided to put her away but by ten months old she started to win nationally and we made her up very easily as Sh. Ch. Nokeener May Blossom of Lasgarn. Over the next twenty years we made up five UK champions and had other C.C. and Res. C.C winners. Their breeding was mainly Sandylands-Nokeener. Cis Williams (Nokeener) was really my mentor and Gwen Broadley and Bridget Docking (Ballyduff) were also very kind when they realised I was seriously interested in the breed.

In the early 1980’s, Father, who was also a Championship show judge of Labs, became seriously ill and it was never quite the same going to shows without him and by 1995 I pretty much finished showing.

I started judging in 1972 with an open show. I first awarded C.C.’s in 1978 and although I do not accept all invitations I am offered, I have judged at championship show level for The Labrador Retriever Club (twice), The Lab Club of Wales, Northumberland and Durham Labrador Club, The Yellow Labrador Club, Kent Surrey and Sussex Lab Club, Midland Co’s Labrador Retriever Club, National Gundog Association, Scottish Kennel Club and a number of general Championship shows. I judged Labs at Crufts in 2012. I judged abroad regularly in the past though less so now, including Canada, USA, Australia, New Zealand, Holland, Denmark, Italy, Sweden, Germany, Switzerland, France, Finland, Hungary and the Republic of Ireland.

Although I became less active in showing and judging I was always interested in the history of the breed. A group of us - members of the committee of the Labrador Retriever Club - were asked to compile a history of the breed and the club to celebrate its 75th anniversary in 1991. The book was very well received. Later, I realised that I had a huge amount of information that I had to exclude from that book due to lack of space so I wrote it up as The Show Labrador Retriever in Great Britain and Northern Ireland 1945-1995 in two volumes - over 500 pages. Later I wrote the history of the Sandylands kennel and published it privately, many people have been kind about the book and Erica Jayes allowed me to use many of the private Sandylands photographs which had never been published before. I have contributed to other books on the breed and written articles for Year Books.

Richard Edwards.

              HLAVNÍ SPONZOR                               OSTATNÍ SPONZOŘI

                

                                   

                                                                                                                                                                                                   

 

 

                                                                                                                                                                     

  

 

DALŠÍ SPONZOŘI

CHS Bohemiatilia

CHS Golden Erinor